Térmos e Condicións

Imprimetresde: Termos e condicións

Preámbulo

Estes termos e condicións regulan a relación entre, por unha banda, Imprimetresde, en diante, “Imprimetresde” e en segundo lugar, calquera persoa ou entidade que desexe realizar compras a distancia a través da páxina web Imprimetresde de “http: // www.imprimetresde.com”, en diante o “CLIENTE”.

As Partes acordan que os pedidos realizados a través de Internet con Imprimetresde réxense exclusivamente por estes termos e condicións. Imprimetresde resérvase o dereito para modificar os termos e condicións en calquera momento. Neste caso, as condicións aplicables son as vixentes á data da orde por parte do CLIENTE. Estes termos e condicións prevalecerán sobre calquera outras condicións xerais ou especiais que non estean aprobados especificamente por Imprimetresde.

Artigo 1 – Características dos bens e servizos

Imprimetresde ofrece impresión 3D servizo personalizado.

Imprimetresde proporciona a CLIENTES modelos 3D impresos que aparecen no catálogo publicado no sitio web “https://imprimetresde.com“.

Os obxectos impresos por Imprimetresde están destinados exclusivamente para a decoración ou esparexemento. Os obxectos non teñen vocación utilitaria ou funcional.

Imprimetresde resérvase o dereito de rexeitar a orde dos obxectos infractores á orde pública ou os bos costumes e un propósito contraviniendo claramente os dereitos de propiedade intelectual de terceiros. En particular, pero sen limitarse a, a creación de armas de fogo, obxectos con personaxes racistas, violencia discriminatorios, pornográficos ou o seu representante, sen ser unha obra de arte, así como calquera placa, marca, cuxo carácter IPR claramente non pertenza ao CLIENTE será rexeitada por Imprimetresde.

Artigo 2 – Prezo

Os prezos que figuran no catálogo publicado no sitio web “https://imprimetresde.com “, así como os prezos indicados nun comando personalizado indícanse en euros. O importe do IVE e o importe de pórtelos aparecen na factura.

Os pedidos son pagaderos na moeda elixida polo CLIENTE cando creou a súa orde, sexa cal for o país no que se fai o pedido. A moeda selecciónase de entre todas as moedas que se ofrecen no sitio web.

Imprimetresde resérvase o dereito de modificar os prezos en calquera momento. Os obxectos serán facturados en base ás taxas vixentes no momento da validación do pedido por Imprimetresded o disposto no artigo 4 destes termos e condicións.

Para os pedidos e as entregas fose do territorio español, pero na Unión Europea, aplicaranse as disposicións do Código Tributario en relación co IVE.

Para as entregas fose do territorio da Unión Europea, os dereitos de aduana e formalidades son, a menos que se especifique o contrario na orde de compra, a responsabilidade exclusiva do CLIENTE que se compromete a verificar a posibilidade de importar os produtos no país a entrega.

Artigo 3 – Orde

O CLIENTE que desexe adquirir un obxecto dispoñible no sitio do catálogo “https://imprimetresde.com” ou que queira fabricar un RE de acordo cun modelo deseñado por el debe:

– Completar a ficha de identificación que mostran todos os datos solicitados;

– completar o formulario en liña para dar a todas as referencias do obxecto (número de catálogo, tamaño, etc…);

– Validar a orde despois comprobar e a súa facturación e entrega;

– Realizar un pago previsto;

– Confirmar o pedido e o pago.

A confirmación do pedido implica a aceptación das presentes condicións de venda, o recoñecemento de ter perfecto coñecemento e a renuncia ás súas propias condicións de compra ou outras condicións.

O “clic” do CLIENTE no botón “confirmar” no momento do pedido constitúe unha sinatura electrónica que, entre as partes, ten o mesmo valor que unha firma manuscrita.

Artigo 4 – A validación da orde

Un correo electrónico de confirmación que resume a orde (descrición do obxecto, prezo, data de fabricación, data de entrega…) enviarase ao CLIENTE por Imprimetresde.

O propósito do contrato de venda conclúe cando Imprimetresde, tendo a oportunidade de comprobar os detalles da orde e o seu prezo total e corrixir calquera erro, confírmao. Imprimetresde resérvase o dereito de rexeitar o pedido e  devolver o importe ao CLIENTE. O reembolso efectuarase por calquera medio de pago dentro do período de 15 días.

Imprimetresde envía un correo electrónico a través do cal Imprimetresde confirma a aceptación do pedido.

Os datos rexistrados e almacenados por Imprimetresde constitúen a proba de todas as transaccións entre Imprimetresde e  os seus clientes.

Artigo 5 – Dispoñibilidade de obxectos

En caso de indispoñibilidade de materiais para a fabricación de obxectos:

Indispoñibilidade final: Imprimetresde comprométese a ofrecer ao CLIENTE OBXECTOS substitúo ou devolver os obxectos pedidos, sen demora e, como moi tarde dentro dos 30 días de conformidade co artigo L. 121-20-3 do Código de  consumo.

Indispoñibilidade temporal: Imprimetresde comprométese a informar o cliente da data na que o RE está de novo dispoñible. O cliente ten a opción de manter a súa orde con estes novos prazos ou cancelar. Neste último caso, Imprimetresde reembolsará o importe solicitado sen demora e, como moi tarde dentro dos 30 días de conformidade co artigo L. 121-20-3 do Código do Consumidor.

Imprimetresde resérvase o dereito de suspender o servizo de personalización, opoñerse en calquera momento durante un período para determinar por Imprimetresde ou por incumprimento de materia prima en bruto ou en caso de fallo de hardware para a fabricación de obxectos.

Artigo 6 – artigos de entrega

Imprimetresde esfórzase por garantir as entregas na data prevista no correo electrónico de confirmación de pedido e tan pronto como sexa posible para o estranxeiro desde a recepción do pedido. Os tempos indicados na confirmación da orde son os tempos medios habituais e corresponden ao tempo de procesamento e entrega.

Imprimetresde comprométese a informar o cliente de calquera atraso na entrega previsible.

Os obxectos entregaranse na dirección indicada polo cliente no pedido.

A propiedade dos obxectos e os riscos relacionados transfírese ao cliente tan pronto como tome posesión dos obxectos.

Calquera anomalía relativa á entrega (danos, obxectos desaparecidos en comparación co albarán de entrega, paquete danado, obxectos rotos…) imperativamente deben especificarse en detalle, na nota de entrega en forma manuscrita na sección “Reservas” deste efecto e deberán ir acompañadas da firma do cliente.

Se se teñen en conta estas reservas, o CLIENTE deberá confirmar este problema mediante o envío da compañía dentro dos tres (3) días hábiles seguintes á data de entrega por correo con acuse de recibo indicando tales afirmacións. Débese enviar unha copia desta carta por correo a Imprimetresde.

Artigo 7 – Pago

Cartóns de pago soportados son: PayPal ou transferencia bancaria.

O pago realízase en liña a través do módulo de pago seguro directamente no sitio especializado empresas Servizos Payos para o pago con conta PayPal (Europea) Ltd..” O número de conta e demas datos cífranse e transmítense á empresa PAYBOX especialista ou PayPal (Europea) Ltd. Servizos e segura mediante o procedemento de encriptación SSL (Secure Socket Layer)

O importe do pedido cargarase na conta do CLIENTE no momento da validación do pedido por Imprimetresde.

Os datos rexistrados e almacenados por Imprimetresde constitúen proba da orde e de todas as transaccións. Os datos rexistrados polo sistema de pago constitúen unha proba das transaccións financeiras.

As facturas están dispoñibles no sitio de Imprimetresde “A súa conta”.

Artigo 8 – Dereito de desistencia

Imprimetresde fabrica todos os obxectos personalizados. En canto aos produtos “personalizados”, o dereito de desistencia non pode aplicarse de conformidade co artigo L 121-20 do Código do Consumidor. A retirada exclúese en particular (artigo 121-20-2 3er parágrafo) para as ordes “as entregas de bens efectuadas ás especificacións do consumidor ou claramente personalizados.”

Artigo 9 – Garantía / Responsabilidade

Imprimetresde garante que os artigos CLIENTES fanse en España, de acordo coa lexislación española e as normas españolas de calidade e seguridade aplicables.

Os obxectos impresos por Imprimetresde teñen a  vocación exclusiva de decoración ou esparexemento. En consecuencia, non se buscará a responsabilidade de Imprimetresde debido ao uso do obxecto para fins que non sexan decorativos ou de pracer.

Imprimetresde fará todo o posible para asegurarse de que as imaxes en 3D no catálogo publicado no sitio web “https://imprimetresde.com” sexan o máis precisas posible. Con todo, dado o modo de presentación numérica de os OBXECTOS na internet, é posible que a percepción por parte do CLIENTE da representación fotográfica de OBXECTOS non corresponde exactamente á mesma RE. Os obxectos entregados poden, por tanto, ás veces ser un pouco diferentes da presentación na páxina web “http: // www.imprimetresde.com”. As diferenzas poden ser o resultado de fotografías en baixa calidade, dificultade para que apareza na pantalla a representación dos materiais ou, sen ser exhaustiva, a adaptación técnica. Estas diferenzas non se poden interpretar como falta de conformidade, causando a cancelación da venda, excepto nos casos en que as diferenzas son unha característica esencial da RE e afectan á súa calidade.

Os obxectos benefícianse da garantía legal prevista no artigo 1641 do Código Civil.

As consecuencias inherentes á persoa do CLIENTE, como reaccións alérxicas aos materiais utilizados para a fabricación de acabado, non se inclúen na responsabilidade de Imprimetresde.

A responsabilidade de Imprimetresde non será imputable en o caso de escaseza de materia prima en bruto, a entrega tardía, folgas (incluíndo transporte) ou de forza maior e, en xeral, para calquera evento non é só el e directamente atribuíbles.

O acceso de cliente, usar e navegar pola web Imprimetresde é no seu propio risco.

Imprimetresde ten, para todas as etapas de acceso ao sitio, o proceso de pedido, a entrega ou os servizos posteriores, unha obrigación de medios. A responsabilidade de Imprimetresde non inclúe calquera inconveniente ou dano causado polo uso da internet, incluíndo a interrupción do servizo, a intrusión externa, presenza de virus informáticos ou calquera outra incidencia de forza maior, de acordo con xurisprudencia.

O CLIENTE recoñece e acepta que, na medida permitida pola lei aplicable, Imprimetresde non pode ser considerado responsable de calquera reparación directos, indirectos, incidentales, nin dos danos morais, custos, perdas, o diminución de ingresos ou beneficios, ou pasivos de calquera natureza (aínda que a realización de tal prexuízo sabíase ou debería ser previsto por Imprimetresde) que poden derivarse da utilización ou non da imposibilidade de usar o Sitio ou o seu contido. A responsabilidade de Imprimetresde non poderá exceder da cantidade total paga polo cliente na liquidación da orde en cuestión.

O CLIENTE transmite imaxes como un arquivo e comprométese a non transferir arquivos que conteñan virus ou programas que destrúen datos. O CLIENTE deberá conservar unha copia do arquivo e nunca Imprimetresde pode ser considerada responsable pola perda ou destrución dos arquivos enviados polo CLIENTE.

Artigo 10 – Propiedade Intelectual

Todo cliente que envia a Imprimetresde unha imaxe, un debuxo ou deseño (o “IMAXE”) garante que el é o autor ou é o dono de todos os dereitos de propiedade intelectual a este IMAXE e non infrinxir os dereitos de propiedade intelectual de terceiros mediante o envío deste IMAXE. O CLIENTE comprométese a mantenerImprimetresde libre de calquera reclamación de terceiros. O CLIENTE segue sendo propietario da IMAXE enviada a Imprimetresde.

Calquera reprodución, uso ou explotación en España e no estranxeiro de todo ou parte do sitio “http://impreimetresde.com” e / ou calquera PROPÓSITO para uso profesional (en calquera condición, aínda que sexa parcialmente) ou duplicación en calquera medio, sitio web, blogues acceso gratuíto ou de pago ou comerciais está prohibida sen o permiso previo de Imprimetresde e constitúe unha infracción sancionada polos artigos L335-2 e seguintes do Código da propiedade intelectual.

Artigo 11 – Os datos persoais

De acordo á lexislación relativa aos datos, arquivos e liberdades do 6 de xaneiro de 1978, a información nominativa relativa aos clientes pode ser obxecto de tratamento automatizado.

Imprimetresde resérvase o dereito para solicitar información sobre os clientes, incluíndo o uso de cookies, e, se o desexa, para transmitir aos socios comerciais recollidos información.

O CLIENTE poderá opoñerse á divulgación dos seus datos mediante notificación Imprimetresde. Do mesmo xeito, os usuarios teñen dereito a acceder e corrixir os datos que lles afecten, de acordo coa lei do 6 de xaneiro de 1978.

Contacte connosco
Se ten algunha dúbida ou cuestion referida a estes Termos e Condicións, por favor, contacte connosco.