Condicións de Venda

Obxecto e ámbito de aplicación

As presentes Condicións Xerais de contratación e utilización, teñen como obxecto regular a posta a disposición da informacion fornecida na tenda online de Imprimetresde, asi como as transaccións comerciais que xurdan entre Imprimetresde e os usuarios do dominio www.imprimetresde.com. Tanto a navegación pola tenda online como a adquisición de calquera dos produtos ofertados nela, supoñen a aceptación como usuario, sen reservas de ningunha clase, de todas e cada unha das presentes condicións xerais de contratación e utilización. Imprimetresde poderá en todo momento e sen previo aviso, modificar as presentes condicións xerais de contratación e uso, asi como as condicións particulares que, no seu caso, se inclúan, mediante a publicación das devanditas modificacións na tenda co fin de que poidan ser coñecidas polas persoas usuarias, e quedando constancia da data das devanditas modificacións.

Información fornecida no website

Imprimetresde resérvase o dereito de modificar a oferta comercial (produtos, prezos, promocións e outras condicións comerciais e de servizo) presentada en www.imprimetresde.com en calquera momento. Facemos todo os esforzos para ofrecer a información contida no website de forma veraz e sen erros tipográficos. No caso de que nalgún momento se producise algún erro deste tipo, alleo en todo momento á vontade de www.imprimetresde.com, procederíase inmediatamente á súa corrección. De existir un erro tipografico nalgún dos prezos amosados e algún cliente tomase unha decisión de compra baseada nese erro, comunicarémoslle devandito erro e o cliente terá dereito a rescindir a súa compra sen ningún custo pola súa banda. Do mesmo xeito, é posible que os contidos do website poidan mostrar, en ocasións, información provisional sobre algúns produtos. No caso que a información facilitada non correspondese ás características do produto, o cliente terá dereito a rescindir a súa compra sen ningún custo pola súa banda.

Imprimetresde non é responsable nin directa nin indirectamente de ningunha das informacións, contidos, afirmacións e expresións que conteñan os produtos comercializados no website. Dita responsabilidade recae en todo momento nos editores ou distribuidores dos devanditos produtos.

Responsabilidade de Imprimetresde

Os produtos presentados no website son conformes á lexislación española. A responsabilidade de Imprimetresde non pode invocarse no caso de produtos non conformes á lexislación dos países aos que puidesen ser enviados en función do pedido do cliente. Corresponde, pois, aos clientes de fóra de España o verificar a posibilidade de importar ou utilizar os produtos que nos soliciten. Así mesmo, Imprimetresde non se responsabiliza do uso fraudulento ou delituoso que os usuarios poidan facer dos produtos adquiridos no noso website.

O usuario asume toda a responsabilidade derivada do uso do noso website, sendo o único responsable de todo efecto directo ou indirecto que sobre o website se derivar, incluíndo, de forma enunciativa e non limitativa, todo resultado económico, técnico e/ou xurídico adverso, así como a defraudación das expectativas xeradas polo noso website, obrigándose o usuario a manter indemne a Imprimetresde por calquera reclamacións derivadas, directa ou indirectamente, de tales feitos.

Imprimetresde non se fai responsable dos prexuízos que se puidesen derivar de interferencias, omisións, interrupcións, virus informáticos, avarías e/ou desconexións no funcionamento operativo deste sistema electrónico ou nos aparellos e equipos informáticos dos usuarios, motivadas por causas alleas a Imprimetresde, que impidan ou atrasen a prestación dos servizos ou a navegacion pola tenda, nin de atrasos ou bloqueos no uso causados por deficiencias ou sobrecargas da internet ou noutros sistemas electrónicos, nin da imposibilidade de dar o servizo ou permitir o acceso por causas non imputables a Imprimetresde, debidas ao usuario, a terceiros, ou a supostos de forza maior. Imprimetresde non controla, con carácter xeral, a utilización que os usuarios fan do website. En particular, Imprimetresde non garante baixo ningún extremo que os usuarios utilicen o website de conformidade coa lei, as presentes Condicións Xerais, a moral e bos costumes xeralmente aceptados e a orde pública, nin tampouco que o fagan de forma dilixente e prudente.

Obrigas de clientes e usuarios

Con carácter xeral, o usuario obrígase ao cumprimento das presentes condicións xerais, así como a cumprir as especiais advertencias ou instrucións de uso contidas nas mesmas ou no website e obrar sempre conforme á lei, aos bos costumes e ás esixencias da boa fe, empregando a dilixencia debida, e absténdose de empregar o website de calquera forma que poida impedir, danar ou deteriorar o normal funcionamento do mesmo, os bens ou dereitos de Imprimetresde, os seus provedores, o resto de usuarios ou en xeral de calquera terceiro. Queda prohibido o acceso e uso do portal aos menores de idade sen o consentimento expreso dos seus pais, Imprimetresde non se responsabiliza da veracidade e exactitude dos datos enchidos polo usuario e, por tanto, non pode constatar a idade dos mesmos.

Concretamente, e sen que iso implique restrición algunha ao apartado anterior, durante a utilización do website www.imprimetresde.com o usuario obrígase a:

a) Facilitar información veraz sobre os datos solicitados no formulario de rexistro de usuario ou de realización do pedido, e a mantelos actualizados.

b) Non introducir, almacenar ou difundir en ou desde o website, calquera información ou material que fose difamatorio, inxurioso, obsceno, ameazador, xenófobo, incite á violencia á discriminación por razón de raza, sexo, ideoloxía, relixión ou que de calquera forma atente contra a moral, a orde pública, os dereitos fundamentais, as liberdades públicas, a honra, a intimidade ou a imaxe de terceiros e en xeral a normativa vixente.

c) Non introducir, almacenar ou difundir mediante a tenda ningún programa, datos, virus, código, ou calquera outro dispositivo electrónico ou físico que sexa susceptible de causar danos no website, en calquera dos servizos, ou en calquera dos equipos, sistemas ou redes de Imprimetresde, de calquera outro usuario, dos provedores de Imprimetresde ou en xeral de calquera terceiro.

d) Gardar dilixentemente o “nome de usuario” e o “contrasinal” que lle sexa facilitada por Imprimetresde, asumindo a responsabilidade polos datos e prexuízos que puidesen derivarse dun uso indebido dos mesmos.

e) Non realizar actividades publicitarias ou de explotación comercial a través do website, e a non utilizar os contidos e a información do mesmo para remitir publicidade, ou enviar mensaxes con calquera outro fin comercial, nin para recoller ou almacenar datos persoais de terceiros.

f) Non utilizar identidades falsas, nin suplantar a identidade doutros na utilización do website ou na utilización de calquera dos servizos do mesmo, incluíndo a utilización no seu caso de contrasinais ou claves de acceso de terceiros ou de calquera outra forma.

g) Non destruír, alterar, utilizar para o seu uso, inutilizar ou danar os datos, informacións, programas ou documentos electrónicos de Imprimetresde, os seus provedores ou terceiros.

h) Non introducir, almacenar ou difundir mediante a tenda, calquera contido que infrinxa dereitos de propiedade intelectual, industrial ou segredos empresariais de terceiros, nin en xeral ningún contido do cal non ostentase, de conformidade coa lei, o dereito para poñelo a disposición de terceiros.

O cliente comprométese a posibilitar a entrega do pedido solicitado facilitando un enderezo de entrega no que poida ser entregado o pedido solicitado dentro do horario habitual de entrega de mercadorías. En caso de incumprimento por parte do cliente desta obriga, Imprimetresde non terá ningunha responsabilidade sobre a demora ou imposibilidade de entrega do pedido solicitado polo cliente.

Realización do pedido

Para realizar un pedido é necesario conectarse a www.imprimetresde.com, e rexistrarse como usuario, cumprimentando o formulario electrónico que en cada momento apareza na tenda e seguindo as instrucións indicadas no mesmo. Tras o rexistro, e para proceder á compra de produtos, deberá incluír o produto que desexa mercar no carriño, segundo as indicacións recollidas en pantalla, cumprimentando a estes efectos o formulario de pedido fornecido e validando o mesmo.

Os prezos e ofertas presentados no website son válidos única e exclusivamente para pedidos online realizados en www.Imprimetresde.es e poden non coincidir cos prezos e ofertas vixentes noutras tendas de Imprimetresde.

A validación do pedido por parte do cliente supón expresamente o coñecemento e aceptación destas condicións xerais de contratación como parte da celebración do contrato. Salvo proba en contrario, os datos rexistrados por Imprimetresde constitúen a proba do conxunto de transaccións realizadas entre Imprimetresde e os seus clientes. Imprimetresde arquivará o documento electrónico en que se formalice o contrato e este será accesible.

Unha vez efectuada a compra e no prazo máis breve posible, o Servizo de Atención ao Cliente de Imprimetresde remitiralle por e-mail un comprobante da compra. Se non está dacordo cos datos consignados en dita confirmación, o cliente poderá solicitar a modificacion dos mesmos ou a anulación do contrato.

Dispoñibilidade dos produtos

A selección de produtos ofrecidos en www.imprimetresde.com é válida en tanto que os produtos estean visibles no website, con límites de stock dispoñibles.

No caso de que existise algunha ruptura de stock ou indispoñibilidade puntual dun artigo, Imprimetresde porase en contacto con vostede para comunicarllo de inmediato e darlle un novo prazo de entrega ou proceder á anulación do pedido sen cargo algún. En calquera caso, unha demora na entrega respecto dos prazos indicados non dará dereito ao cliente para esixir indemnización algunha. A preparación do pedido faise o mesmo dia hábil da recepción do pedido e a confirmación do pago. O pedido será enviado o seguinte día hábil áo remate da fabricación do pedido.

Formas de pago

Dispoñemos de varias modalidades de pago, para que escolla a que máis lle conveña:

1.- Trasferencia Bancaria:

Pode realizar o seu pedido a través da nosa web e seleccionar esta forma de pago. Para que poidamos enviar o pedido é necesario que nos envíe o xustificante da transferencia por email a administracion@imprimetresde.com

2.- Pago por PayPal

Esta forma de pago ten unha recarga do 2% cun mínimo de 1 Euro, e é completamente segura para o cliente, dado que Imprimetresde descoñece o medio de pago utilizado, simplemente recibe confirmación do mesmo por parte de PayPal para proceder ao envío do pedido.

Gastos de envío

Os gastos de envío e/ou xestión non están comprendidos no prezo e che serán mostrados antes de finalizar a súa compra, en funcion do enderezo de envío de cada pedido. Os custos de envío a Canarias, Ceuta, Melilla e zonas non pertencentes á Unión Aduaneira Europa non inclúen os custos aduaneiros de importación, que serán pagados en metálico en destino polo receptor da mercadoría.

Reclamacións

Se non queda satisfeito coa súa compra, pode contactar connosco por e-mail: contacto@imprimetresde.com, ou por teléfono, no número 717718506, nun prazo máximo de 7 días naturais desde a recepción do pedido, indicando claramente cal é o problema.

Se o paquete chega en mal estado por culpa do transporte, isto debe constar no albará do transportista ou mesmo non aceptar a entrega. É imprescindible que se poña en contacto connosco nun prazo máximo de 24 horas desde a entrega. Deste xeito pode xestionarse a pertinente reclamación ao seguro de transporte.

Devolucións

O prazo para tramitar unha devolución será de 7 días a partir da data de recepción por parte do cliente. Para realizar unha devolución sempre ten que poñerse en contacto connosco previamente para aceptar a devolución. Só se aceptan devolucións previamente autorizadas. Unha vez autorizada, asígnaselle un número de devolución e indícánselle os datos para o envío.

As circunstancias que poden provocar unha devolución son as seguintes:

a) Produto defectuoso de orixe: unha vez que Imprimetresde recepcione o produto defectuoso envíaselle outro. Neste caso o cambio efectuarase sempre polo mesmo artigo ou referencia. Somente lle será facturado o primeiro envío, facéndose cargo Imprimetresde dos portes correspondentes á devolución e novo envío.

b) Produto que, por erro, non corresponde ao do pedido: Imprimetresde correrá cos gastos de recollida do produto errado e entrega do correspondente ao do pedido realizado.

Toda mercadoría debe ser devolta na súa embalaxe orixinal, en perfecto estado e protexida de forma que non se reciba con precintos ou cintas adhesivas de transporte. En caso contrario, Imprimetresde resérvase o dereito de rexeitar a devolución. As devolucións deben ser entregadas en destino dentro dos 7 días posteriores á data de aceptación da devolución. En caso contrario, será rexeitada e devolta. Unha vez recibida a mercadoría e comprobado o seu perfecto estado, procederase ao abono do importe se así é solicitado. Os gastos de transporte orixinados pola devolución correrán a cargo do cliente. O importe do transporte da entrega inicial será descontado do importe da devolución.

Reembolso dos importes pagos

O reembolso efectuarase a través do medio de pago que empregou na compra, excepto no caso de pagar contra reembolso. Neste caso realizarase a devolución vía transferencia bancaria. No caso dos pagos totais ou parciais realizados mediante cheques-regalo, estes non poden ser reembolsados nin en efectivo, nin por transferencias, nin mediante cartón de crédito. O reembolso das compras realizadas mediante cheque-regalo realizarase exclusivamente mediante un cheque-regalo do mesmo importe ao pago con devandito medio de pago.

Imprimetresde non devolverá o importe ou realizará ningún reenvio de mercancia mentres non se verificase a recepción e estado de embalaxe e accesorios do artigo obxecto da devolución ou cambio nos nosos almacéns. O prezo para devolver é o que orixinalmente figuraba no pedido, excepto os gastos de transporte, que só serán devoltos en caso que Imprimetresde sexa responsable da causa de devolución do produto. Unha vez verificado o correcto estado do produto devolto, Imprimetresde procederá ao reembolso do importe no prazo máximo de 30 días.

Garantías

Os produtos teñen as garantías legais aplicables segundo a lei vixente.

Lexislación aplicable. Submisión a foros

As compravendas realizadas en www.imprimetresde.com sométense á lexislación vixente. No caso de que xurda calquera conflito ou discrepancia na interpretación ou aplicación das presentes condicións, ambas as dúas partes sométense, con renuncia expresa a calquera outro foro, aos Xulgados e Tribunais da Coruña (Galiza).

As presentes Condicións Xerais de Contratacion atópanse actualizadas a data 1-12-2015.